CSS KA ponúka nové formy služieb - Mediácia

07.11.2012 08:46

Naše Centrum ponúka v spolupráci s mediátorom registrovaným v registri MS SR mediáciu ako možnosť mimosúdneho riešenia občianskych, rodinných, pracovno-právnych a iných sporov, prostredníctvom profesionálneho mediátora, rýchlejšiu, efektívnejšiu, lacnejšiu alternatívu súdneho konania.

Mediácia je alternatívny spôsob riešenia konfliktov, kde medzi sporné strany vstupuje tretia strana - mediátor, ktorý je nestranný a nezávislý. Pomáha tam, kde sporné strany nie sú schopné vzájomnej dohody, ale prostredníctvom nestrannej osoby dokážu k dohode dospieť. K mediácii pristupujú sporné strany dobrovoľne.

Bližšie informácie získate osobne v Centre alebo telefonicky na 0903 969 345, príp. 0917 565 063, 0948 122 486.