Nie násiliu...

20.10.2017 14:04

Každý deň dochádza k násiliu, a aj prostredníctvom plagátov a letákov vytvorených v rámci projetku "Pomoc obetiam domáceho násilia formou sociálneho poradenstva" chceme poukázať na to, kde obete domáceho a rodovo podmieneného násilia môžu požiadať o pomoc.    

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."