Odštartovanie Projektu "Mosty"

23.10.2015 13:33

V piatok 23.10.2015 sa uskutočnil Informačný deň Projektu "Mosty", prostredníctvom ktorého sa podarilo uviesť do povedomia odbornej verejnosti cieľ a zámer tohto pojektu. Pozvaní boli odborníci z rôznych oblastí, napríklad pracovníci z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia BBSK, miest a obcí, zástupcovia stredných, základných a materských škôl, polície, centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, všeobecní a detskí lekári, a ďalší. Sme veľmi vďační všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, predovšetkým pani doktorke Kováčovej z Centra Slniečko v Nitre za odborný vstup v rámci programu Informačného dňa. 

Veríme, že aj toto stretnutie prispeje k zlepšovaniu medziodborovej spolupráce v rámci krízovej intervencie.