Projekt Cesta k rodine

Operačný program: Ľudské zdroje
 
Výzva: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v prirodzenom rodinnom prostredí
 
Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 02/2018 do 01/2022
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 291 058,62 €
 
Spolufinancovanie projektu: 15 318,87 €
 
Cieľ projektu: Posilnenie regionálnej komunitnej sociálnej starostlivosti so zámerom predchádzať inštitucionálnej starostlivosti.
 
Aktivity projektu: 
 
Sociálna práca s rodinami v ich prirodzenom prostredí doplnená psychologickou a špeciálno-pedagogickou starostlivosťou a zameraná na riešenie krízových situácií v rodine, na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa, na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia a na obnovenie funkcií rodiny.
 
Cieľová skupina:
  • rodiny v krízovej situácii
  • deti po rozvode rodičov
  • deti, plnoleté osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávej ochrany a sociálnej kuratel
 
Projektová zmluva zverejnená v CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3301312&l=sk
 
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

     www.ia.gov.sk                           www.esf.gov.sk                                           www.ludskezdroje.gov.sk