Služby

Sociálne služby, ktoré poskytuje Centrum sociálnych služieb KA:

- základné sociálne poradenstvo,

- opatrovateľská služba a

- sprostredkovanie osobnej asistencie,

poskytujeme terénnou a ambulantnou formou, aby sme boli čo najbližšie k našim klientom.

Ďalej prevádzkuje aj zariadenie núdzového bývania, ktoré je umiestnené v dvoch budovách. Jedna časť zariadenia pre 5 klientov a kancelária sociálnych poradcov sa nachádza na poschodí v prenajatých priestoroch "Katolíckeho domu" na Sládkovičovej ulici v Krupine. Druhá časť zariadenia núdzového bývania pre 10 osôb je umiestnená na Ul. 29. augusta v Krupine.

Na prízemí priestorov na Sládkovičovej ulici je v prevádzke denný stacionár pre zdravotne ťažko postihnutých občanov a seniorov. V ňom sú pre klientov pripravené rôzne záujmové aktivity.  

Vytvorili sme a prevádzkujeme chránenú dielňu, v ktorej zamestnávame zdravotne postihnutých občanov, ktorí nám pomahajú pri poskytovaní sociálnych služieb. Chránenú dielňu plánujeme rozšíriť aj na ďalšie činnosti, aby sme vytvorili zdravotne znevýhodneným občanom priestor na sebarealizáciu, zvýšili ich pocit užitočnosti, sebavedomie a pomáhali im vyplniť ich čas. 

Plánujeme organizovať rôzne dobrovoľnícke aktivity, aktivity pre zdravotne znevýhodnených občanov, vzdelávacie programy pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, záujmové krúžky pre deti i dospelých, letné tábory a výlety...

Dúfame, že budete s ponukou služieb spokojní, akékoľvek pripomienky samozrejme uvítame. Pre viac informácií nás navštívte osobne alebo nás kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle.