Opatrovateľská služba

Centrum sociálnych služieb KA je poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (napr. osobná hygiena, stravovanie, obliekanie), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napr. nákup potravín, donáška jedla do domu, bežné upratovanie v domácnosti) a základných sociálnych aktivitách (napr. sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí). Na základe posudkovej činnosti sa určuje stupeň odkázanosti a rozsah úkonov opatrovateľskej služby.