Zariadenie núdzového bývania

Zariadenie núdzového bývania je podľa § 29 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách jedným zo zariadení sociálnych služieb.

(1) V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g)
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
4. záujmovú činnosť.

(2) Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g) požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

(3) Ak je to vhodné a účelné, sociálnu službu v zariadení núdzového bývania možno poskytovať aj oddelene len pre niektorú vybranú cieľovú skupinu z fyzických osôb uvedených v § 2 ods. 2 písm. g). 
 

(4) Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu podľa § 2 ods. 2 písm. g). Sociálne poradenstvo podľa prvej vety nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g).

Kapacita zariadenia núdzového bývania je 15 klientov. 

Potrebné doklady o umiestnenie v ZNB sú v nižšie uvedenej žiadosti.

Žiadosť na umiestnenie do zariadenia núdzového bývania na stiahnutie tu: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZNB